Najczęściej popełniane błędy przy realizacji projektu
 
Zamówienia
 
Nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 
Aby wybrać właściwy tryb wyboru wykonawcy w projekcie należy przede wszystkim prawidłowo oszacować wartość danego zamówienia. Błąd popełniony na tym etapie zamówienia może skutkować powstaniem nieprawidłowości, a nawet koniecznością nałożenia korekty finansowej na wartość zamówienia.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., możliwe są 3 tryby postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. powyżej 30 000 euro netto – Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zobowiązanych do stosowania Pzp);
  2. powyżej 50 000 PLN netto – Zasada konkurencyjności;
  3. powyżej 20 000 PLN netto a poniżej 50 000 PLN netto – Rozeznanie rynku.
 
Ustalając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
 
Błędne określenie spełnienia ww. przesłanek może skutkować niedozwolonym zaniżeniem wartości zamówienia i/lub podziałem zamówienia na części, skutkującym brakiem zastosowania odpowiedniego trybu postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Zachęcamy do zapoznania się z opinią UZP dot. szacowania wartości i udzielania zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków UE oraz opinią dot. udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe.
 
 
Inne błędy przy realizacji zamówień
 
Nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia to tylko jeden z obszarów, gdzie beneficjenci mogą popełnić błąd, realizując zamówienia w ramach projektów EFS. Inne przykładowe wrażliwe obszary to:
- prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia;
- definiowanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
- udzielanie zamówień w częściach;
- stosowanie aspektów społecznych;
- publikacja ogłoszeń o zamówieniu, w tym baza konkurencyjności;
- wyłączenia ze stosowania trybów pzp i zasady konkurencyjności;
- wybór wykonawcy i podpisanie umowy.
 
Powyższe i wiele innych zagadnień zostało szczegółowo omówionych w Materiale informacyjnym dot. stosowania zasady konkurencyjności w ramach PO WER oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta – Zamówienia udzielane w ramach projektów.
 
Zachęcamy wszystkich beneficjentów do szczegółowego zapoznania się z ww. materiałami.