Zamówienia
 
Nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia

 
Aby wybrać właściwy tryb wyboru wykonawcy w projekcie należy przede wszystkim prawidłowo oszacować wartość danego zamówienia. Błąd popełniony na tym etapie zamówienia może skutkować powstaniem nieprawidłowości, a nawet koniecznością nałożenia korekty finansowej na wartość zamówienia.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., możliwe są 3 tryby postępowania o udzielenie zamówienia:
1) powyżej 30 000 euro netto – Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zobowiązanych do stosowania Pzp);
2) powyżej 50 000 PLN netto – Zasada konkurencyjności;
3) powyżej 20 000 PLN netto a poniżej 50 000 PLN netto – Rozeznanie rynku.
 
Ustalając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
 
Błędne określenie spełnienia ww. przesłanek może skutkować niedozwolonym zaniżeniem wartości zamówienia i/lub podziałem zamówienia na części, skutkującym brakiem zastosowania odpowiedniego trybu postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Zachęcamy do zapoznania się z opinią UZP dot. szacowania wartości i udzielania zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków UE oraz opinią dot. udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe, dostępnych pod nw. linkami.
 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe