Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Szanowni Państwo Poniżej zamieszona została Lista projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz Lista projektów zakwalfikowanych do oceny merytorcznej w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17. Załączniki ...

  Kolejne umowy o dofinansowanie projektów zawarte przez WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepracujących Ponad 41 mln zł na przedsięwzięcia...

Szanowni Państwo, poniżej została zamieszczona informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17 w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu o nr RPPD. 03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 ogłoszonego 30.11.2016 r. w ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu , Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości