Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości

Przypomnienie dla konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP na lata 2014-2020 przypomina, iż w przypadku wsparcia skierowanego do podmiotów gospodarczych realizowanego w ramach Regionalnych Programów...

Komunikat nr 4 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17   ogłoszonego 29.03.2017 r. w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się  RPOWP na lata 2014-2020   Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.: ...

Komunikat nr 5 dotyczący konkursu o nr RPPD. 03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 ogłoszonego 30.11.2016 r. w ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu , Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami...

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu o nr RPPD. 02.01.00-IP.01-20-002/17 ogłoszonego 20.02.2017 r. w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP na...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości